Home

Vítáme Vás na stránkách nového projektu Základní školy Bene!

Cílem našeho projektu je vytvořit ve městě Frýdek-Místek vzdělávací alternativu, která by poskytovala kvalitní a kreativní vzdělávání s jasně definovanými hodnotami.

 

Kurzy a přednášky

Vzdělávací strategii každé školy nejlépe zakusíte v reálných podmínkách. U projektu  Základní školy Bene to není možné, protože škola zatím nebyla schválena.  Minulý rok se konal přípravný kurz PŘEDŠKOLÁK, který vedli proškolení pedagogové a byla v něm zahrnuta i jedna ze vzdělávacích priorit školy – angličtina. Opakování kurzu chystáme i v roce 2018.

V červnu jsme připravili přednášku Syndrom třeseného dítěte.

 

Vzdělávací přístup aneb proč křesťanská škola

Škola Bene vzniká jako alternativa ve vzdělávací nabídce škol. Alternativní školy se většinou vyznačují kreativitou a uplatňují celostní přístup ve vzdělávání, což přispívá k všestrannému osobnostnímu rozvoji dítěte.

Křesťanská pedagogika, patrně nejlépe rozpracovaná v díle J. A. Komenského, se ke zmíněným zásadám přiznává. Není zaměřena na výkon, ale vytváří pozitivní prostředí pro všestranný rozvoj dítěte, které má motivaci se vzdělávat, přirozeně komunikuje, rozvíjí vztahy a posiluje své kladné charakterové vlastnosti.

Co křesťanskou pedagogiku patrně nejvíce odlišuje od současných alternativních vzdělávacích a výchovných trendů, je autorita učitele (vychovatele). Ten není pouze průvodcem, který reaguje na podněty dítěte, ale je tím, kdo vyučovací proces připravuje a řídí od A do Z. Je láskyplnou autoritou, kterou dítě respektuje. Reaguje na potřeby dítěte a dává mu svobodu v rozhodování přiměřenou k jeho zralosti a potřebám. Dítě se přirozeně učí respektovat pravidla, aniž by mělo strach z autority, nebo se cítilo nepřijímáno.

Popsaný vzdělávací přístup je alternativou, nicméně čerpá i z „tradičního“ modelu, protože v kontextu našeho vzdělávacího systému nelze pominout specifické nároky pro přípravu na vyšší stupeň škol. Učitel je především odborník, který dovede reagovat na moderní trendy ve vzdělávání a využívat je ve své praxi.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že projekt Základní školy Bene  je otevřený každému dítěti bez ohledu na jeho vyznání. Dítě není nuceno k žádným náboženským aktivitám, jako jsou bohoslužby, modlitby apod. Projekt má podporu různých církví i lidí bez vyznání.

Vzdělávání probíhá v křesťanském kontextu, který je především vnímán jako vztah. Poznání křesťanství a biblické hodnoty (např. láska, odpuštění)  jsou zahrnuty v učebním plánu přirozeně, nedogmaticky. Děti mají svobodu vyjádření a každý názor, který je v souladu se zákonem a slušnými mravy, je respektován.

 

 

Historie projektu

V roce 2012 se poprvé sešel tým pedagogů a nadšenců, kteří se rozhodli realizovat projekt vzniku křesťanské školy. Projekt získal podporu většiny církví ve Frýdku-Místku a role zřizovatele se ujala Apoštolská církev.

Od počátku byl projekt zamýšlen jako škola, která bude:

1) kvalitní vzdělávací alternativa s rozšířenou výukou jazyků;

2) škola otevřená všem dětem bez ohledu na vyznání, kde se nebude vyučovat dogma jakékoliv církve (škola bez výuky náboženství).

V roce 2013 projekt školy obdržel od města souhlas se zřízením. Jedním z největších problémů byly odpovídající prostory, které se podařilo získat v roce 2016. Žádost byla podaná téhož roku, nicméně stanovisko kraje bylo odmítavé. Vzhledem k vágním zdůvodněním bylo zřizovatelem školy rozporováno.

Škola Bene nevzniká úplně na zelené louce. Jazyková profilace školy je připravena ve spolupráci se soukromým jazykovým Gymnáziem BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY ve Frýdlantu nad Ostravicí. Celková koncepce školy vychází taktéž z úspěšných projektů křesťanských škol, jako je ZŠ Sion v Hradci-Králové,  kde je realizována unikátní výuka tzv. víceúrovňového vzdělávání.

Koncepci školy a její učební plán připravují zkušení pedagogové, kteří mají za sebou mnoholeté zkušenosti. Nechybí jim nadšení tolik potřebné pro to, aby škola byla místem kvalitního vzdělávání a pozitivního vlivu.

 

Kontakty